Comunicació gràfica i display. Exercicis de direccionalitat /

El plantejament curatorial d’aquesta exposició situa aquest procés de mediació en una posició poc habitual en la que pràcticament podem parlar d’un co-comissariat. Un dels aspectes que així ho indiquen és el fet que des de l’acció pedagògica es dissenyen i produïxen diversos elements del display, la imatge i la comunicació.

La imatge gràfica de l’exposició es concep des d’una lògica crítica amb els mateixos suports de comunicació, entenent la mateixa exposició i els espais físics en els quals es desplega, com un espai pedagògic en si. D’aquesta manera s’establix un cert joc amb la visibilitat d’aquests elements (full de sala, plànol, retolació, textos curatorials, informació, etc.) que establix relacions crítiques amb l’espai expositiu i allò que conté.

——————–
Comunicación gráfica y display. Ejercicios de direccionalidad /

El planteamiento curatorial de esta exposición sitúa este proceso de mediación en una posición poco habitual en la que prácticamente podemos hablar de un co-comisariado. Uno de los aspectos que así lo indican es el hecho de que desde la acción pedagógica se diseñan y producen diversos elementos del display, la imagen y la comunicación.

La imagen gráfica de la exposición se concibe desde una lógica crítica con los propios soportes de comunicación, entendiendo la misma exposición y los espacios físicos en los que se despliega, como un espacio pedagógico en sí. De este modo se establece un cierto juego con la visibilidad de estos elementos (hoja de sala, plano, rotulación, textos curatoriales, información, etc.) que establecen relaciones críticas con el espacio expositivo y lo que contiene.