Textos: Oriol Fontdevila i Lluc Mayol / Catxirulo Lab / Disseny i maquetació: Lluc Mayol / Catxirulo Lab / Crònica gràfica: Tinta Fina / Correcció i traducció: Nerea Martínez Junquero i Servici de Traducció i Assessorament del Valencià de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. / Impressió i enquadernació: Rafa Sanz S.L., Imprenta LLOReNS., Industrias lentas i Catxirulo Lab. 200 exemplars / Copyright de la edició: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana / Drets de les imatges: Els seus autors / Els textos d’aquesta edició estan subjectes a una llicència Creative Commons: Reconeixement 4.0 Internacional (CC BY 4.0) / València. 2017

Aquesta publicació ha estat concebuda com un element en construcció que s’articulà amb les diferents accions de mediació que es desplegaren al llarg de tota l’exposició.
D’aquesta manera, la publicació esdevé el testimoni documental tant de la seua concepció com del seu desenvolupament.
Per a tal fi, es planteja una edició fragmentada amb quatre parts diferenciades –enumerades com a 1, 2, 3 i annexos–, les quals s’activen i es transformen al llarg del procés. Cada una d’aquestes parts pren la forma de fascicle independent. Una vegada acabada l’exposició, diversos fascicles es compilen en una sola enquadernació per donar lloc, així, a aquesta publicació.

——————–

Esta publicación se concibió como un elemento en construcción que se articuló con las diferentes acciones de mediación que se desplegaron a lo largo de toda la exposición.
De este modo, la publicación se convierte en el testimonio documental tanto de su concepción como de su desarrollo.
Con tal fin, se plantea una edición fragmentada con cuatro partes diferenciadas -enumeradas como 1, 2, 3 y anexos-, las cuales se activan y se transforman a lo largo del proceso. Cada una de estas partes toma la forma de fascículo independiente. Una vez terminada la exposición, los distintos fascículos se compilan en una sola encuadernación y así dar lugar a esta publicación.