Lluc Mayol / Catxirulo Lab /

“La política cultural no és la cultura. Les institucions públiques no fan la cultura” -1-. Amb aquestes dues sentències arranca la declaració que recollia els debats de la Comissió de Cultura del 15M de Barcelona, que és un dels pocs documents que van abordar les problemàtiques específiques de la cultura durant els primers mesos de les mobilitzacions a les places de 2011. És ben cert que la cultura no va ocupar un espai central en el moviment 15M, però podríem arribar a un cert consens que la perspectiva cultural que es va dibuixar en aquells dies proposava un cert gir de la cultura cap a una democratització de les institucions públiques i la reivindicació de la cultura lliure i de la cultura del comú (la popular, l’autogestionada, la cooperativa, etc.).

Al llarg dels mesos i anys posteriors, amb l’evolució del moviment, no va millorar la posició de la cultura en la construcció del que s’ha anomenat l’“assalt a les institucions”. Per contra, hem arribat a sentir crides de destacats protagonistes de “la nova política” en pro d’una suspensió temporal d’activitats2- o casos d’inhibició política manifesta com els de Zapata a Madrid o del Comissionat de Cultura a Barcelona. Malgrat això, no és menys cert que en els últims anys ha pres protagonisme, dins i fora de les institucions, un debat més intens sobre formes més amplies d’entendre la cultura, que refermen la seua dimensió política i fan més viva la necessitat d’entendre-la com una cosa que travessa les nostres vides més enllà de concebre-la només com un recurs que es produeix i es consumeix.

Arcana Imperii. Investigacions en burocràcia és una exposició d’art, sí. En un centre d’art, sí. Artistes fent d’artistes, pensant com a artistes, investigant com artistes, actuant com a artistes, en un espai d’artistes. Un espai que, temporalment, comparteixen amb el comissari de l’exposició, un petit equip de mediació, persones encarregades de la gestió del centre, tècnics, personal de manteniment, neteja, vigilància… i un bon grapat de visitants que hi acudeixen de manera més o menys premeditada, amb més o menys interés, curiositat, temps, informació, etc. I això és tot? O podem imaginar la possibilitat d’establir altres espais de relació amb el context que acullen les tensions, els conflictes i els dissensos?, en els quals incorporem l’[auto]crítica, la fricció, el conflicte, el diàleg i la reflexió als relats que hi construïm? I per últim, podem fer-ho sense acabar sempre amb l’estranya sensació d’haver pretés endur-nos l’aigua que brolla de l’aixeta i notar com ràpidament s’escorre entre els dits abans de perdre’s desaigüe avall?

No fa massa, Aida Sánchez de Serdio, en relació amb un programa de mediació similar al que ens ocupa, escrivia: “La veritable clau de l’establiment d’una altra relació entre la ciutadania i els centres d’art rau en la capacitat que aquests tinguen de mantindre i cuidar a llarg termini les relacions construïdes en programes de durada limitada” -3-. Massa sovint donem per suposat el desig de la institució d’establir aquestes altres relacions. També s’acostuma a donar per suposat aquest desig en la resta d’agents implicats en el sistema artístic o en la mateixa ciutadania. Però el que realment crec que ens aporta el fragment citat, és com s’expressa una tensió entre el desig d’establir i la voluntat de mantindre i cuidar aquestes relacions. De quins recursos es disposen per a donar continuïtat a les relacions establides? Hi ha voluntat d’establir mecanismes reals de transparència i apertura que faciliten la participació real i sostinguda de persones i col·lectius que hi participaran? Podem pensar en una democratització real dels centres d’art que supere la lògica de públics-producte o del poder missioner-educatiu de l’art?

Amb aquestes preguntes obertes, s’articula l’acció [re]mediadora que tenim entre mans. La voluntat del mateix comissari de l’exposició que aquesta desborde la seua condició de producte cultural i que esdevinga un espai crític per al coneixement col·lectiu ens permet activar un seguit de propostes que parasiten l’exposició i la desplacen més enllà de l’espai pròpiament artístic. Ens apropiem críticament de part de l’estructura expositiva (la comunicació gràfica, la visita guiada, el display, l’acció pedagògica i la publicació) amb la finalitat de problematitzar-ne els relats, les jerarquies i la direccionalitat. El tronc central d’aquesta acció són tres programes de ràdio streaming que sota el títol Els enemics del poble i l’infern congreguen tot un seguit d’espais autogestionats, experiments socials i responsables de l’administració pública, amb la voluntat de posar en relació l’exposició amb algunes experiències situades en el context social i polític valencià dels últims anys. El desplaçament és un gest real i simbòlic que reivindica la necessitat de descentralitzar la cultura [i la política]. Un gest que ens situa en allò que defineix Jaron Rowan com “un ecosistema que implica tant espais comuns com espais públics i en el qual participen amateurs, professionals, filisteus, bàrbars i comunitats d’afectats per la cultura” -4-.

——————–
[re]mediando el Arcana Imperii

“La política cultural no es la cultura. Las instituciones públicas no hacen la cultura” -1-. Con estas dos sentencias arranca la declaración que recogía los debates de la Comisión de Cultura del 15M de Barcelona, que es uno de los pocos documentos que abordaron las problemáticas específicas de la cultura durante los primeros meses de las movilizaciones en las plazas de 2011. Es muy cierto que la cultura no ocupó un espacio central en el movimiento 15M, pero podríamos llegar a un cierto consenso de que la perspectiva cultural que se dibujó en aquellos días proponía un cierto giro de la cultura hacia una democratización de las instituciones públicas y la reivindicación de la cultura libre y de la cultura de lo común (la popular, la autogestionada, la cooperativa, etc.).

En los meses y años posteriores, con la evolución del movimiento, no mejoró la posición de la cultura en la construcción de lo que se ha llamado el “asalto a las instituciones”. Por contra, hemos llegado a sentir llamadas de destacados protagonistas de “la nueva política” en pro de una suspensión temporal de actividades -2- o casos de inhibición política manifiesta como los de Zapata en Madrid o del Comisionado de Cultura en Barcelona. A pesar de ello, no es menos cierto que en los últimos años ha tomado protagonismo, dentro y fuera de las instituciones, un debate más intenso sobre formas más amplias de entender la cultura, que afianzan su dimensión política y hacen más viva la necesidad de entenderla como algo que atraviesa nuestras vidas más allá de concebirla solamente como un recurso que se produce y se consume.

Arcana Imperii. Investigacions en burocràcia es una exposición de arte, sí. En un centro de arte, sí. Artistas haciendo de artistas, pensando como artistas, investigando como artistas, actuando como artistas, en un espacio de artistas. Un espacio que, temporalmente, comparten con el comisario de la exposición, un pequeño equipo de mediación, personas encargadas de la gestión del centro, técnicos, personal de mantenimiento, limpieza, vigilancia… y un buen puñado de visitantes que acuden de manera más o menos premeditada, con más o menos interés, curiosidad, tiempo, información, etc. ¿Y eso es todo? ¿O podemos imaginar la posibilidad de establecer otros espacios de relación con el contexto que acogen las tensiones, los conflictos y los disensos, en los que incorporamos la [auto]crítica, la fricción, el conflicto, el diálogo y la reflexión a los relatos que construimos? Y, por último, ¿podemos hacerlo sin acabar siempre con la extraña sensación de haber pretendido llevarnos el agua que brota del grifo y notar como rápidamente se escurre entre los dedos antes de perderse por el desagüe?

No hace demasiado, Aida Sánchez de Serdio, en relación con un programa de mediación similar al que nos ocupa, escribía: “La verdadera llave del establecimiento de otra relación entre la ciudadanía y los centros de arte radica en la capacidad que estos tengan de mantener y cuidar a largo plazo las relaciones construidas en programas de duración limitada” -3-. Demasiado a menudo damos por supuesto el deseo de la institución de establecer estas otras relaciones. También se acostumbra a dar por supuesto este deseo en el resto de agentes implicados en el sistema artístico o en la misma ciudadanía. Pero lo que realmente creo que nos aporta el fragmento citado es poder ver como se expresa una tensión entre el deseo de establecer y la voluntad de mantener y cuidar estas relaciones. ¿De qué recursos se dispone para dar continuidad a las relaciones establecidas? ¿Hay voluntad de establecer mecanismos reales de transparencia y apertura que faciliten la participación real y sostenida de personas y colectivos que participarán? ¿Podemos pensar en una democratización real de los centros de arte que supere la lógica de públicos-producto o del poder misionero-educativo del arte?

Con estas preguntas abiertas, se articula la acción [re]mediadora que tenemos entre manos. La voluntad del propio comisario de la exposición de que esta desborde su condición de producto cultural y que pase a ser un espacio crítico para el conocimiento colectivo nos permite activar una serie de propuestas que parasitan la exposición y la desplazan más allá del espacio propiamente artístico. Nos apropiamos críticamente de parte de la estructura expositiva (la comunicación gráfica, la visita guiada, el display, la acción pedagógica y la publicación) con la finalidad de problematizar los relatos, las jerarquías y la direccionalidad. El tronco central de esta acción son tres programas de radio streaming que bajo el título Els enemics del poble i l’infern congregan todo un conjunto de espacios autogestionados, experimentos sociales y responsables de la administración pública, con la voluntad de poner en relación la exposición con algunas experiencias situadas en el contexto social y político valenciano de los últimos años. El desplazamiento es un gesto real y simbólico que reivindica la necesidad de descentralizar la cultura [y la política]. Un gesto que nos sitúa en lo que define Jaron Rowan como “un ecosistema que implica tanto espacios comunes como espacios públicos y en el que participan amateurs, profesionales, filisteos, bárbaros y comunidades de afectados por la cultura” -4-.

——————–
-1- En el moment d’escriure aquest text, l’allotjament original del document (n-1.cc) està fora de servei. Però es pot llegir sencer aquí.
-2- Entrevista a Marcelo Expósito en Radio Web Macba (RWM) el juliol de 2013.
-3- Sánchez de Serdio, Aida (2016) Centre d’art desitjaria relacions amb context social. A C. Añó (ed.) Trets. MicroRavals. Implic/Accions. Barcelona: Centre d’Art Santa Mònica.4 Rowan, Jaron (2016). Cultura libre de estado. Madrid: Traficantes de sueños.
-4- Rowan, Jaron (2016). Cultura libre de estado. Madrid: Traficantes de sueños.